شرکت سرمایه‌گذاری ارس‌صبا

17 Jul 2024 / چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

خلاصه فعالیت‌های شرکتالف) سرمایه گذاری و تأسیس کارخانجات تولید انواع ترانسفورماتور

از آنجائیکه شرکت در سال 1377 با هدف ایجاد و راه اندازی کارخانه تولید ترانسفورماتور و قطعات جانبی آن تأسیس یافته بود، بعد از تغییر نام و نوع فعالیت شرکت به شرکت سرمایه گذاری کماکان فعالیت اصلی شرکت ، سرمایه گذاری و ایجاد کارخانجات تولید ترانسفورماتور می باشد .بدین منظور شرکت نسبت به تأسیس شرکت جدیدی به نام شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا در تهران و خرید 100% سهام شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو در رشت و شرکت اروند ترانس پارس در تهران نمود.

در حال حاضر شرکت دارای100% سهام شرکت های زیر می باشد .

1- شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو واقع در شهر صنعتی رشت با سرمایه ثبت شده 5,000,000,000ريال که در زمینه تولید انواع ترانسفورماتور های توزیع نرمال فعالیت می نماید.

2- شرکت اروند ترانس پارس واقع در شهر صنعتی شمس آباد تهران با سرمایه ثبت شده 1,000,000,000ريال که در زمینه تولید انواع ترانسفورماتورهای ویژه فعالیت می نماید .

3- شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا واقع در جاده مخصوص کرج با سرمایه ثبت شده 24,000,000,000 ريال که در زمینه ارائه خدمات انواع ترانسفورماتور فعالیت می نماید.

ب) سرمایه گذاری در سهام کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و انواع فعالیت های سرمایه گذاری در موسسات انتفاعی و یا صندوق های سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار به منظور کسب انتفاع برای شرکت .