شرکت سرمایه‌گذاری ارس‌صبا

17 Jul 2024 / چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

تاریخچهشرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام ) در تاریخ 28/07/1377 با نام شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری تهران تحت شماره 144626 به ثبت رسید و در تاریخ 29/06/1383 نام و نوع شرکت به شرکت سرمایه گذاری ارس صبا ( سهامی عام ) تغییر یافت. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/6/1393 و مجوز سازمان بورس پایان سال مالی شرکت از آخر اسفند ماه هر سال به آخر آذر ماه هر سال تغییر یافت.

1-1-کلیات

گروه شامل شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام) شرکت اصلی، شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا (سهامی خاص) و شرکت اروند ترانس پارس (سهامی خاص) و شرکت نیرو ترانسفو (سهامی خاص ) شرکتهای فرعی آن است . شرکت سرمایه گذاری ارس صبا به صورت شرکت سهامی خاص در تاریخ 28/7/1377 تحت شماره 144262 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . شرکت سرمایه گذاری ارس صبا به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/4/1380 ازشرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبدیل شده است . مرکز اصلی شرکت ، تهران – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – خیابان یازدهم- خیابان فراهانی پور- پلاک 12 – طبقه سوم جنوبی می باشد.

به استناد مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/6/1393 و مجوز شماره 121/287527 مورخ 23/7/1393 سازمان بورس اوراق بهادار ،سال مالی شرکت از روز اول دی ماه هر سال آغاز و در روز سی ام آذر ماه سال بعد به پایان می رسد.

2-1- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3اساسنامه عبارت است از :

الف-تأسیس شرکت و یا ایجاد سرمایه گذاری در سایر شرکت ها خارج یا داخل بورس اوراق بهادار.

ب- خرید و فروش سهام در خارج و یا داخل سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین خرید و فروش اوراق قرضه.

ج- سرمایه گذاری ، ایجاد نمایندگی خرید و فروش، صادرات و واردات مواد اولیه، قطعات و محصولات تولیدی، سرمایه گذاری و هر گونه فعالیت مجاز دیگر جهت نیل به اهداف شرکت که هیئت مدیره تعیین نماید.

3-1- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان در سال مالی مورد گزارش و سال قبل 4 نفر بوده است.

2- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

3- مبنای تلفیق و سرقفلی

1-3- صورتهای مالی تلفیقی گروه ( شامل ترازنامه، سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقی و یادداشتهای توضیحی) از حاصل تجمیع اقلام صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری ارس صبا(سهامی عام ) و شرکت های فرعی مشمول تلفیق آن پس از حذف معاملات و مانده های درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته از معاملات فیمابین است.

مازاد بهای تمام شده سرمایه گذاری نسبت به ارزش ویژه دفتری شرکت در زمان خرید به عنوان سرقفلی ناشی از تلفیق در حسابها منظور شده است. طبق رویه شرکت سرقفلی مذکور نسبت به عمر مفید اقتصادی آن حداکثر طی مدت 20 سال مستهلک می گردد.

2-3- سهام تحصیل شده شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی، به بهای تمام شده در حسابها منظور و در ترازنامه تلفیقی به عنوان کاهنده حقوق صاحبان سهام تحت سرفصل سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی منعکس می گردد.

3-3- سال مالی شرکت های مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا (سهامی خاص)، شرکت اروند ترانس پارس (سهامی خاص) و شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (سهامی خاص)پایان مهر ماه هر سال خاتمه می یابد. با این حال، صورتهای مالی شرکت های مذکور به همان ترتیب در تلفیق مورد استفاده قرار می گیرد. با این وجود، در صورت وقوع هر گونه رویدادی تا تاریخ صورتهای مالی شرکت اصلی که تأثیر عمده ای بر کلیت صورتهای مالی تلفیقی داشته باشد آثار آن از طریق اعمال تعدیلات لازم در اقلام صورتهای مالی شرکت های فرعی به حساب گرفته می شود.

4- خلاصه اهم رویه های حسابداری

1-4- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به " اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش " تک تک اقلام گروه های اقلام مشابه ارزشیابی می شود . در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسائی می شود. بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روش میانگین متغییر تعیین می گردد.

2-4- درائیهای ثابت مشهود

1-2-4- دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می گردد. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید درائیها ی ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوط مستهلک می گردد. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که بمنظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می گردد.

2-2-4- استهلاک دارئیهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید بر آوردی دارئیهای مربوط ( و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاکات موضوع ماده 151 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن ماه 1380 و اصلاحیه بعدی آن ) و بر اساس نرخها و روش های زیر محاسبه می شود:

دارائی

نرخ استهلاک

روش استهلاک

اثاثیه و منصوب

10 ساله

خط مستقیم

ماشین آلات

10 ساله

خط مستقیم

ابزار آلات

4 ساله

خط مستقیم

تأسیسات

10 ساله

خط مستقیم

وسائط نقلیه

35%، 30%، 25%

نزولی

ساختمان

7%

نزولی

3-2-4- برای دارائیهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد ، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارائیهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل 30% نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست.

3-4- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود. درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای بلند مدت هنگام تحقق (تصویب سود توسط شرکت سرمایه پذیر) شناسائی می شود . آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار که بعنوان دارائی جاری تلقی می شود به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می گردد.

4-4- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه سال شناسائی می شود و به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل دارائیهای واجد شرایط است.

5-4- ذخیره مزایای پایان خدت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.