شرکت سرمایه‌گذاری ارس‌صبا

31 Jan 2023 / سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

تغییرات سرمایه شرکتسرمایه اولیه شرکت در سال 1377 معادل یک میلیارد و هفتصد میلیون ريال بوده است.

جدول تغییرات سرمایه شرکت از آن تاریخ تا کنون به شرح زیر می باشد .

تاریخ اجرا

سرمایه قبلی ريال

مبلغ افزایش سرمایه ريال

سرمایه جدید ريال

محل افزایش سرمایه

1381/07/20

1,700,000,000

1,799,819,000

3,499,819,000

نقدی و مطالبات حال شده

1382/06/13

3,499,819,000

1,258,880,000

4,758,699,000

سود انباشته و مطالبات حال شده

1382/09/26

4,758,699,000

810,547,000

5,569,246,000

سود انباشته

1384/02/24

5,569,246,0

4,430,754,000

10,000,000,000

نقدی و مطالبات حال شده

1384/09/12

10,000,000,000

10,000,000,000

20,000,000,000

نقدی و مطالبات حال شده

1384/12/08

20,000,000,000

4,000,000,000

24,000,000,000

سود انباشته

1386/07/24

24,000,000,000

9,992,382,000

33,992,382,000

نقدی و مطالبات حال شده