شرکت سرمایه‌گذاری ارس‌صبا

8 Jun 2023 / پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اعضاء هیئت مدیرهاعضاء هیئت مدیره

سمت

مهدی علی خانی مهرجردی

رئیس هیئت مدیره

بهروز اصغر نژاد

نائب رئیس هیئت مدیره

سید علی اکبر حسینی

عضو هیئت مدیره

عبدالله اصغر نژاد

مدیر عامل عضو هیئت مدیره

فیروز منجیلی

عضو هیئت مدیره