شرکت سرمایه‌گذاری ارس‌صبا

31 Jan 2023 / سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

صورت های مالیگزیده اطلاعات مالی شرکت های وابسته در تاریخ 30/7/1393 (مبالغ به میلیون ريال)

شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو

شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا

شرکت اروند ترانس پارس

فروش خالص

956,155

757,7

431,57

سود عملیاتی

694,47

768,1

360,3

در آمدهای غیر عملیاتی

997

300,15

210,3

سود خالص پس از کسر مالیات

055,36

990,15

629,5

جمع دارائیها

959,137

223,53

307,44

جمع بدهی ها

598,81

985,5

364,32

سرمایه ثبت شده

000,5

000,24

000,1

جمع حقوق صاحبان سهام

361,56

238,47

943,11

صورتهاي مالي

دوره مالي شش ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1393

مجمع عمومي عادي صاحبان سهام

با احترام

به پيوست صورتهاي مالي شركت سرمايه گذاري ارس صبا (سهامي عام) مربوط به دوره مالي شش ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1393 تقديم مي شود. اجزاي تشكيل دهنده صورتهاي مالي به قرار زير است:

شرح

شماره صفحه

ترازنامه تلفیقی

2

صورت سود و زیان و گردش حساب سود انباشته تلفیقی

3

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

4

ترازنامه شرکت اصلی

5

صورت سود و زیان و گردش حساب سود انباشته شرکت اصلی

6

صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی

7

یاد داشتهای توضیحی:

 

الف: تاریخچه فعالیت شرکت

8

ب: مبنای تهیه صورتهای مالی

8و9

ج: خلاصه اهم رویه های حسابداری

9و10

د: یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی

11 الی 26

صورتهاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابداري تهيه شده و در تاريخ 26/11/1393 به تأييد هيأت مديره رسيده است.